Kontakt Zapytanie ofertowe
FAQ

Zleceniodawcą może być tylko firma lub osoba prowadząca działalność gospodarczą.

Transport jest wyceniany idnywidualnie na podstawie szczegółowych informacji o ładunku, rodzaju przewozu oraz terminach realizacji.

Skontaktuj się ze swoim Opiekunem Klienta, który udzieli wszystkich wymaganych informacji.

Zaloguj się do systemu, tam możesz zgłosić potrzebę zmiany lub skontaktuj się ze swoim Opiekunem Klienta.

Przesyłki z zasady są dostarczane do niemalże wszystkich krajów świata. Należy jednak pamiętać o czasowych lub stałych wykluczeniach w przypadku części towarów lub niektórych krajów.

Operatorzy działający w imieniu ASL nie mogą przyjąć przesyłki jeśli jest nieodpowiednio zapakowana do rodzaju użytego transportu lub brakuje stosownych oznaczeń wymaganych przy określonych przesyłkach. Ponadto niektóre towary i przesyłki wymagają szczególnych uzgodnień i pozwoleń. Jeśli nie było wcześniejszego uzgodnienia lub podane były błędne dane, na podstawie weryfikacji zawartości a także obowiązujących przepisów standardowo wyłączone z usług są m.in.:

 • przesyłki o wysokiej wartości, w tym pieniądze w gotówce, dokumenty o wysokiej wartości typu czeki, karty płatnicze i kredytowe, papiery wartościowe,
 • przedmioty wartościowe typu biżuteria, dzieła sztuki, antyki, metale i kamienie szlachetne, etc.
 • rzeczy wymagające szczególnie ostrożnej obsługi (np. towary delikatne typu szkło lub dobra wysokich technologii),
 • surowce i produkty wymagające kontrolowanej temperatury jeśli nie było wcześniejszego uzgodnienia,
 • łatwo psujące się produkty lub środki spożywcze w rozumieniu Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
 • żywe rośliny i zwierzęta,
 • materiały łatwopalne, wybuchowe oraz inne wymienione w Konwencji ADR i GDR, w tym broń i amunicja oraz repliki,
 • wszelkie niebezpieczne towary.

Więcej informacji udzieli Opiekun Klienta

Dokument celny stosowany do celów wywozu, tranzytu i odprawy czasowej towarów do szczególnych celów, np. w przypadku pokazów, wystaw i targów, jako wyposażenie zawodowe i jako próbki handlowe. 

Dokument tranzytowy służący zarówno jako zgłoszenie celne, jak i gwarancja w krajach będących stroną Konwencji o międzynarodowym transporcie lotniczym (TIR). 

O ile nie określono inaczej, taryfa odnosi się do wagi netto, która stanowi wagę samych towarów bez opakowań lub pojemników dowolnego rodzaju.

Aby produkty pochodzące z KTZ mogły korzystać z preferencyjnych stawek celnych na granicy UE, muszą im towarzyszyć:

 • świadectwo przewozowe EUR.1 – wystawione przez organy celne kraju wywozu
 • eksporter (lub upoważniony przedstawiciel) ubiegający się o świadectwo musi być przygotowany do przedłożenia na żądanie dokumentów potwierdzających status -pochodzenia danych produktów oraz spełniać pozostałe wymogi załącznika dotyczącego reguł pochodzenia. Więcej na https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/country-assets/tradoc_147677.pdf
 • deklarację pochodzenia – wystawioną przez dowolnego eksportera w odniesieniu do przesyłek o wartości nieprzekraczającej 6,000 EUR lub przez upoważnionych eksporterów w odniesieniu do przesyłek o dowolnej wartości

Isztar4 to Przeglądarka Taryfowa Ministerstwa Finansów w ramach Informacyjnego Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej. Przeglądarka udostępnia również kalkulator taryfowy.
Przeglądarka systemu ISZTAR4 dostarcza informacji o obowiązujących środkach taryfowych (m.in. nomenklatura, stawki celne) i pozataryfowych (środki polityki handlowej takie jak środki dozoru lub ochrony, ograniczenia bądź limity ilościowe – kontyngenty, plafony, jak również zakazy przywozu lub wywozu) oraz podatki (VAT i akcyza). Jest również narzędziem wspomagającym klasyfikację towarową. Dostarcza szczegółowych informacji dotyczących obrotu towarowego z zagranicą. W serwisie są prezentowane dane unijne pochodzące z systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej Wspólnot Europejskich (TARIC) oraz dane krajowe (podatki VAT, akcyza i inne krajowe środki pozataryfowe). ISZTAR4 zawiera:

 • Przeglądarkę taryfową
 • Kalkulator taryfowy
 • Alfabetyczny indeks towarów
 • Elektroniczną wersję bazy danych Taryfy celnej (tzw. plik startowy).

Więcej informacji na stronie https://ext-isztar4.mf.gov.pl/taryfa_celna/home?lang=PL&date=20210302

Kod HS jest kodem celnym. służącym do identyfikacji produktu w celu określenia należności celno-skarbowych. Więcej informacji znajdziesz w Słowniku.

Nomenklatura scalona CN – ustanowiona w ramach rozporządzenia w sprawie CN (2658/87) – jest systemem klasyfikacji towarów sprzedawanych w UE. Wszystkie towary przywożone do UE lub wywożone z UE muszą być klasyfikowane do celów celnych. Każdemu oddzielnemu produktowi przypisuje się określony kod klasyfikacji. Więcej informacji znajdziesz w Słowniku.

Pierwsze 6 cyfr Nomenklatury Scalonej (CN) oznacza to samo co pierwsze cyfry kodu HS. Pozostałe cyfry kodu CN odnoszą się do bardziej szczegółowych informacji i mają za zadanie precycyjnie skategoryzować informacje na temat produktu.

TARIC (the integrated Tariff of the European Union) – Internetowa baza danych UE dotycząca taryf celnych. 

Elektroniczna taryfa celna to krajowa taryfa celna Niemiec. Więcej informacji znajdziesz w Słowniku.

Państwo wchodzące w skład Unii Europejskiej; Austria, Belgia, Bułgaria; Chorwacja; Cypr; Czechy; Dania; Estonia; Finlandia; Francja; Niemcy; Grecja; Węgry; Irlandia; Włochy; Łotwa; Litwa; Luksemburg; Malta; Holandia; Polska; Portugalia; Rumunia; Słowacja; Słowenia; Hiszpania; Szwecja.
Od 31 stycznia 2020 r. Wielka Brytania nie należy już do Unii Europejskiej.

Oznacza państwo trzecie, które jest państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA, od ang. European Free Trade Association) – międzynarodowa organizacja gospodarcza powstała 3 maja 1960 roku na mocy konwencji sztokholmskiej (podpisanej 4 stycznia 1960), mająca na celu utworzenie strefy wolnego handlu między państwami członkowskimi.

Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
Porozumienie EOG między 27 państwami członkowskimi UE a trzema państwami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA): Islandia, Liechtenstein i Norwegia.

Państwo nie będące członkiem Unii Europejskiej

Państwo pochodzenia (obiektów objętych przepisami innych niż rośliny i produkty roślinne) – Państwo, na terenie którego obiekty objęte przepisami były pierwszy raz narażone na zanieczyszczenie przez organizmy szkodliwe.

Classification of goods – jest to klasyfikacja dóbr zgodnie z przyjętymi przepisami. Więcej informacji znajdziesz w Słowniku.

Narzędzie do samooceny należności celnych zgodnie z procedurą „ Rules of Origin S” – jest narzędziem, które służy do sprawdzania czy dany produkt kwalifikuje się do niższych należności celnych. Więcej informacji znajdziesz w Słowniku.

Kraje i terytoria zamorskie (KTZ) zależą konstytucyjnie od trzech państw członkowskich UE: Danii, Francji i Niderlandów. Obywatele KTZ są obywatelami europejskimi, ale KTZ nie należą do terytorium UE
KTZ nie podlegają bezpośrednio prawu UE, ale korzystają ze statusu „stowarzyszonego” na mocy traktatu lizbońskiego. Więcej informacji znajdziesz tutaj https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pl/content/kraje-i-terytoria-zamorskie-ktz

W celu obliczenia wysokości opłat celno-skarbowych można się posłużyć ogólnodostępnym kalkulatorem https://ext-isztar4.mf.gov.pl/taryfa_celna/Calculate

Na podstawie art. 33a ust. 1 ustawy VAT w przypadku, gdy towary zostaną objęte na terytorium kraju procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. b lub lit. C WKC, w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, podatnik może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. Wyżej wymieniony przepis ustawy VAT wprowadził możliwość bezgotówkowego rozliczania podatku VAT należnego z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej, bez konieczności uiszczania go w urzędzie celnym. Inaczej mówiąc, fizycznie podatek VAT należny z tytułu importu towarów – mimo, że jest wykazany w zgłoszeniu celnym, nie jest – w chwili importu – ani płacony, ani zabezpieczany.

Decyzja administracyjna na wniosek osoby zainteresowanej, określająca pochodzenie towaru. WIP dotyczy towaru klasyfikowanego według jednego kodu taryfy celnej i jednego kraju pochodzenia. WIP jest ważna przez 3 lata od daty jej wydania. Nie zastępuje dokumentów potwierdzających pochodzenie towarów. W przypadku, gdy WIP utraci ważność na skutek zmiany interpretacji przepisów przez Światową Organizację Handlu, bądź została wydana wskutek błędu lub jest sprzeczna z prawem, osoba, której udzielono tej informacji, może korzystać z niej jeszcze przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian lub od powiadomienia, jeżeli zawarła na podstawie WIP, przed tą datą, wiążące umowy kupna lub sprzedaży. Wiążąca informacja o pochodzeniu jest również nieważna, jeżeli została wydana na podstawie nieprawdziwych dokumentów lub nieprawidłowych bądź niekompletnych danych przedstawionych przez wnioskodawcę.

Pisemna decyzja określająca właściwy kod taryfy celnej dla jednego, dowolnie zgłaszanego towaru. Jest ważna przez 6 lat od daty jej wydania (z wyjątkiem, gdy zostaną zmienione przepisy, interpretacje przepisów lub wykazane błędy w decyzji). Wydawana jest na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. W przypadku, gdy utraci ważność na skutek zmiany w interpretacji przepisów przez Światową Organizację Celną, bądź zastała wydana wskutek błędu lub jest sprzeczna z prawem, osoba, której udzielono tej informacji, może korzystać z niej jeszcze przez okres 6 miesięcy od dnia publikacji zmian lub od powiadomienia, jeżeli zawarła na podstawie WIT, przed datą publikacji lub powiadomienia, wiążące umowy kupna lub sprzedaży. Wiążąca informacja taryfowa jest nieważna, jeżeli została wydana na podstawie nieprawdziwych dokumentów lub nieprawidłowych bądź niekompletnych danych przedstawionych przez wnioskodawcę.

Międzynarodowe Reguły Handlu (International Commercial Terms) opracowane przez Międzynarodową Izbę Handlową. Definiują podział odpowiedzialności za dostawę towarów pomiędzy dostawcą a nabywcą. Po raz pierwszy opublikowano je w 1936 roku, a następnie wielokrotnie nowelizowano. Obecnie obowiązuje wersja Incoterms 2010.

Usługa skierowana jest do przedsiębiorcy, który spełnia warunki i kryteria dotyczące:

 • zgodności z przepisami prawa,
 • prowadzenia ewidencji,
 • wypłacalności finansowej i/lub
 • kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
 • przestrzegania standardów bezpieczeństwa i ochrony.

Każdy podmiot gospodarczy mający siedzibę na obszarze celnym Unii potrzebuje do celów celnych numeru EORI (Economic Operators Registration and Identification number). EORI potrzebuje także osoba indywidualna w przypadku, gdy angażuje się w operacje, dla których należy podać numer EORI zgodnie z przepisami prawa celnego UE.
Na przykład:

 • składanie zgłoszenia celnego na obszarze celnym Unii;
 • złożenie deklaracji podsumowującej (ENS)
 • złożenie deklaracji podsumowującej wyjazd (EXS)
 • złożenie zgłoszenia do czasowego składowania na obszarze celnym Unii
  pełnienie funkcji przewoźnika do celów transportu morskiego, wodnego śródlądowego lub lotniczego;
 • działa jako przewoźnik, który jest podłączony do systemu celnego i chce otrzymywać wszelkie powiadomienia przewidziane w przepisach prawa celnego dotyczące składania lub zmiany przywozowych deklaracji skróconych.

Przewóz baterii litowych jest podlega ścisłym restrykcjom zwłaszcza w transporcie lotniczym czy drogowym. Należy pamiętać, że restrykcje dotyczą także produktów zawierających baterie np. zabawki czy sprzęt elektroniczny. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie
https://www.iata.org/en/programs/cargo/dgr/lithium-batteries/
https://www.iata.org/lbsr

Kontenery do transportu drogą morską, kolejową i samochodową mają różne rozmiary i zastosowania w ramach swoich standardów. 

Kontenery lotnicze mają swoje specyficzne rozmiary i zastosowania, ale posiadają standaryzację. 

Palety mają różne rozmiary, ale posiadają standaryzację. Skontaktuj się ze swoim Opiekunem Klienta, który udzieli wszystkich wymaganych informacji.

Palety mają różne rozmiary, ale posiadają standaryzację.  Skontaktuj się ze swoim Opiekunem Klienta, który udzieli wszystkich wymaganych informacji.

Waga gabarytowa (nazywana także wymiarową, przestrzenną lub wolumetryczną) nie jest rzeczywistą wagą przesyłki, tylko wartością obliczoną na podstawie jej wymiarów. W przypadku przesyłek dużych i lekkich waga gabarytowa jest wyższa niż rzeczywista waga paczki. Waga gabarytowa wzór wygląda następująco: długość cm x szerokość cm x wysokość cm / 5000 = waga gabarytowa paczki mierzona w kilogramach. Przykładowo, waga wolumetryczna kalkulator paczki o wymiarze 38 cm/64 cm/41 cm wyniesie 20 kg, przy założeniu, że przelicznik to 1:5000.

Skontaktuj się ze swoim Opiekunem Klienta, który przyjmie uwagi i reklamację.

Skontaktuj się ze swoim Opiekunem Klienta, który przyjmie uwagi i reklamację.