Kontakt Zapytanie ofertowe
Słownik pojęć logistycznych

3PL

Third Party Logistic / Logistyka firm trzecich

Wykorzystywanie przez organizację zewnętrznej firmy do outsourcingu dystrybucji, magazynowania lub innych usług logistycznych. 

4PL

Fourth Party Logistic / Integratorzy Procesów Logistycznych

Organizacja zleca organizację i zarządzanie logistyką zewnętrznej firmie. Dostawcy 4PL często zarządzają całym łańcuchem dostaw w imieniu zlecającego przedsiębiorstwa. 

ADR

Towary niebezpieczne (ADR)

Towary, które mogą zagrażać ludziom lub środowisku. Zobacz także DGR.

AEO

Authorised Economic Operator status upoważnionego przedsiębiorcy

Skrót „AEO” pochodzi od angielskiej nazwy „Authorised Economic Operator”, która oznacza status upoważnionego przedsiębiorcę. Status AEO przyznaje się na wniosek przedsiębiorcy złożony do organu celnego. Usługa skierowana jest do przedsiębiorcy, który spełnia warunki i kryteria dotyczące:

 • zgodności z przepisami prawa,
 • prowadzenia ewidencji,
 • wypłacalności finansowej i/lub
 • kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
 • przestrzegania standardów bezpieczeństwa i ochrony.

Akredytywa

akredytywa / letter of credit (L/C)

Instrument, który ułatwia bezgotówkowe rozliczenie międzynarodowych transakcji handlowych. Jest pisemnym zobowiązaniem banku importera do wypłacenia wskazanemu beneficjentowi (czyli eksporterowi) określonej kwoty pieniężnej w ustalonym terminie, pod warunkiem dostarczenia do banku pośredniczącego przez beneficjenta dokumentów, odpowiadającym wymogom akredytywy. Zabezpiecza zarówno interesy importera, jak i eksportera.

ATA

Faktyczny czas przybycia

Faktyczny czas przybycia transportu

ATA karnet

karnet ATA

Transport Carnet ATA:w ramach konwencji Karnet ATA: Karnet ATA (Admission Temporaire) Międzynarodowy dokument celny używany przez wszystkie strony zaangażowane w tymczasowe przemieszczenie towarów wysokowartościowych za granicę, Dokument celny stosowany do celów wywozu, tranzytu i odprawy czasowej towarów do szczególnych celów, np. w przypadku pokazów, wystaw i targów, jako wyposażenie zawodowe i jako próbki handlowe. Więcej informacji znajdziesz w Słowniku.

ATD

Rzeczywisty czas wyjazdu

Rzeczywisty czas wyjazdu transportu

ATP

ATP

ATP Accord Relatif aux Transports Internationaux de Denrées Périssable et aux Engins Spéciaux a Utiliser pour ces Transports – Umowa dotycząca międzynarodowych przewozów łatwo psujących się produktów żywnościowych oraz specjalnych urządzeń stosowanych do takiego transportu

AWB

Lotniczy list przewozowy - air waybill

Dokument frachtu lotniczego

Awizo

Advise note

awizo dostawy / advise note – dokument wysyłany do klienta, informujący o zbliżającej się dostawie

B-L

Konosament, Bill of Lading

Konosament, morski list przewozowy. Dokument potwierdzający zawarcie umowy transportowej w transporcie morskim, jak również stanowi dokument zezwalający odpowiednim osobom na odbiór i zbycie praw do towaru.

Break-bulk

Drobnica Break bulk/general/conventional cargo

Drobnica konwencjonalna. Są to ładunki przewożone statkami liniowymi w tradycyjny sposób w skrzyniach, kartonach, workach itp. albo luzem i bez opakowania (np. pojazdy, materiały budowlane, wyroby stalowe). Statki przewożące tego rodzaju ładunki nazywane są drobnicowcami.

Bulk

Towary masowe

Ładunek towarowy, który jest przewożony w dużych ilościach bez opakowania, np. ropa naftowa, ziarno, węgiel lub żwir.

CFR

towar dostarczony na pokład statku (Cost and Freight)

Koszty transportu towaru ponosi sprzedawca, a także dokonuje odprawy celnej. Po dostarczeniu towaru na statek dostawa jest uznawana za zrealizowaną. Mimo, że fracht odbywa się na koszt sprzedającego to dalsze ryzyko oraz koszty dodatkowe ponosi kupujący.

CIF

Cost, Insurance and Freight

Koszt, Ubezpieczenie i Fracht (…oznaczony port przeznaczenia). W tej formule uznaje się, że sprzedawca dostarczył towar w momencie, w którym towar ten mijają nadburcie statku w porcie załadowania. Od tego momentu ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru spoczywa na kupującym.

CIM

CIM Convention Internationale concernant le transport des Merchandises par chemin de fer

CIM – międzynarodowa konwencja dotycząca transportu towarów koleją

CIP

Carriage and Insurance Paid To (….named place of destination)

Przewoźne i Ubezpieczenie Zapłacone Do (….oznaczone miejsce przeznaczenia)

CITES

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)

CITES to Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, zwana Konwencją Waszyngtońską. W Polsce od 1990 r. 
Jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, okazem jest:

 • roślina lub zwierzę (gatunku chronionego), żywe lub martwe, produkt pochodny lub każda jego część
 • inne towary, które mogą zawierać lub zawierają części lub produkty pochodne zwierząt lub roślin należących do tych gatunków. Świadczą o tym dołączone dokumenty, etykieta lub opakowanie.

Za okazy uznawane są m.in.:

 • żywe zwierzęta i rośliny
 • wyroby z rogów, kości, zębów zwierząt (kość słoniowa)
 • wypchane zwierzęta i trofea myśliwskie
 • obuwie i galanteria wykonane ze skór węży, krokodyli, waranów itp.
 • biżuteria i podobne akcesoria zawierające części roślin i zwierząt chronionych
 • lekarstwa zawierające sproszkowane fragmenty zwierząt lub roślin (stosowane w tzw. medycynie wschodniej).

Klasyfikacja dóbr

Classification of goods

Classification of goods. https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/calculation-customs-duties/customs-tariff/classification-goods_en
The term ‘tariff classification of goods’ is defined in Article 57 of the Union Customs Code (UCC) (więcej na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0952&rid=1)

CŁO

Forma podatku, opłata pobierana przez państwo w związku z przemieszczaniem towarów przez granicę celną. Cło dzieli się na importowe i eksportowe oraz ze względu na cel – na fiskalne i ochronne.

CMR - Międzynarodowy List Przewozowy

CMR

CMR Convention relative au contrat de transport international de Marchandise par Route – Podstawowy dokumente, na podstawie którego odbywa się przewóz ładunku (dokument potwierdzający zawarcie umowy o przewóz). Jest używany w przesyłkach drogowych od 1958 roku. Dokument jest uznawany niemal we wszystkich krajach europejskich, a także w niektórych krajach Azji i Afryki Północnej. We wszystkich uczestniczących krajach dokument ten jest obowiązkowy i prawnie wiążący dla przesyłek drogowych.

Kod CN - Nomenklatura Scalona

CN Code

Nomenklatura scalona CN – ustanowiona w ramach rozporządzenia w sprawie CN (2658/87) – jest systemem klasyfikacji towarów sprzedawanych w UE. Wszystkie towary przywożone do UE lub wywożone z UE muszą być klasyfikowane do celów celnych. Każdemu oddzielnemu produktowi przypisuje się określony kod klasyfikacji.
Nomenklatura scalona (CN) określa ogólne zasady klasyfikacji towarów do poziomu ośmiocyfrowego i jest aktualizowana co roku. Jest ona ustalana na podstawie Systemu Zharmonizowanego (HS). Nomenklatura Scalona składa się z szregu cyfr – pierwsze sześć cyfr odpowiada numerom kodów odnoszących się do pozycji i podpozycji nomenklatury Systemu Zharmonizowanego. Siódma i ósma cyfra określają podpozycje CN.

COC

Carriers Owned Containers

Kontenery używane do transportu, będące własnością przewoźnika. Zobacz także SOC.

Consignee

Odbiorca przesyłki/frachtu.

W umowie przewozu odbiorca jest podmiotem odpowiedzialnym finansowo za odebranie przesyłki.

Consignment

drogowy list przewozowy / road consignment note

drogowy list przewozowy / road consignment note – dokument stanowiący dowód zawarcia kontraktu na przewóz towarów drogą lądową

Consignor

Nadawca/wysyłający

Nadawca przesyłki

COO

Certificate of Origin Świadectwo pochodzenia towaru

Dokument stosowany w handlu międzynarodowym, który potwierdza pochodzenie importowanego towaru, czyli miejsca w którym został on wyprodukowany i/lub przetworzony.

Form A​

Form A

Form A – świadectwo pochodzenia, potwierdzające kraj lub region pochodzenia towaru, wymagane, aby skorzystać ze stawki preferencyjnej w przypadku importu z krajów rozwijających się i słabo rozwiniętych

CPT

Carrige Paid To

CMR Convention relative au contrat de transport international de Marchandise par Route – Podstawowy dokumente, na podstawie którego odbywa się przewóz ładunku (dokument potwierdzający zawarcie umowy o przewóz). Jest używany w przesyłkach drogowych od 1958 roku. Dokument jest uznawany niemal we wszystkich krajach europejskich, a także w niektórych krajach Azji i Afryki Północnej. We wszystkich uczestniczących krajach dokument ten jest obowiązkowy i prawnie wiążący dla przesyłek drogowych.

Cross docking

centrum kompletacyjne / cross-docking centre – centrum dystrybucji, w którym magazynuje się towary oraz dokonuje się przeładunku kompletacyjnego

ćwierćpaleta, paleta ekspozycyjna wystawowa, in-out'owa, akcyjna

– paleta o wymiarach 400×600 mm, o konstrukcji umożliwiającej obsługę palety przy zastosowaniu standardowego wyposażenia magazynu; często stosowana do bezpośredniej ekspozycji towaru na powierzchni sklepowej, tworzenia stoisk promocyjnych

DAP

Delivered at Place

Dostarczony do miejsca … – do obowiązku sprzedającego należy dostarczenie towaru do określonego miejsca przeznaczenia i gotowego do wyładunku. Dalsze działania, takie jak wyładunek i odprawa pozostają po stronie kupującego.

DDP

Delivered Duty Paid

Dostarczone, cło opłacone. Wszelkie koszty i ryzyka związane z towarem oraz formalności celne spoczywają na sprzedającym, aż do momentu, gdy towar zostanie dostarczony do miejsca przeznaczenia.

DAT

Delivered at Terminal

Dostarczone do terminalu … – ładunek jest dostarczany do wskazanego terminalu. Od momentu dostarczenia frachtu do skazanego terminalu wszelkie koszty i ryzyko jest przenoszone na kupującego.

Delivry Lead time

Całkowity czas dostawy

całkowity czas dostawy / delivery lead time – czas od momentu potwierdzenia zamówienia do momentu dostarczenia przedmiotu zamówienia

Demurrage

Opłata związana z korzystaniem ze sprzętu na terenie terminala portowego.

Detention

Opłata związana z przekroczeniem czasu, na jaki został wypożyczony kontener. Jej wysokość jest zazwyczaj określona w umowie i taryfach armatorskich.

DGR

Dangerous Goods Regulations

Przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych – zasady postępowania z towarami niebezpiecznymi podczas transportu. Więcej na stronie https://www.iata.org/en/programs/cargo/dgr/

Dług celny

Powstałe z mocy prawa zobowiązanie do uiszczenia należności celnych przywozowych lub należności celnych wywozowych, odnoszące się do towarów.

Dopuszczenie do obrotu

Jest to procedura celna nadająca towarowi niewspólnotowemu status celny towaru wspólnotowego. Następuje po spełnieniu wszystkich wymogów określonych prawem, w szczególności po zastosowaniu przepisów dotyczących należności celnych przywozowych.

Dozór celny

Działania, które prowadzą organy celne, aby zapewnić przestrzeganie przepisów prawa celnego oraz innych przepisów mających zastosowanie do towarów znajdujących się pod dozorem celnym.

Dry bulk cargo

Suchy ładunek masowy przewożony luzem, np. piasek i zboża.

DWT

Dead weight tonnage

DWT / dead weight tonnage – nośność

Działania Naprawcze w Składzie Celnym

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, organy celne mogą zawiesić dopuszczenie do swobodnego obrotu towary niewspólnotowe, jeśli kontrola przywozowa wykaże, że dany towar narusza prawo wspólnotowe lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że doszło do takiego naruszenia. Przesłanki takiego naruszenia zachodzą, gdy:
prawidłowo zmontowany, konserwowany i używany produkt wykazuje cechy, które dają podstawę do przypuszczeń, że stanowi on poważne zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa, środowiska, lub z uwagi na inny interes publiczny;
produktowi nie towarzyszy dokumentacja wymagana przez wspólnotowe prawodawstwo harmonizacyjne lub produkt nie jest oznakowany zgodnie z tym prawodawstwem; lub
na produkcie umieszczono fałszywe lub mogące wprowadzić w błąd oznakowanie CE.
Organy Celne przed dopuszczeniem do obrotu towarów pochodzących z państw trzecich, niebędących członkami wspólnoty, mają uprawnienie do kontroli tych towarów w zakresie spełniania wymagań bezpieczeństwa lub innych wskazanych literą prawą wymagań. Organy celne dopuszczają możliwość podjęcia działań naprawczych w składzie celnym.
Działania naprawcze w składzie celnym są prowadzony w celu poprawienia wyglądu lub jakości handlowej wwożonych towarów lub przygotowanie ich do dystrybucji bądź odsprzedaży pod warunkiem, że operacje te nie zmieniają rodzaju lub nie poprawiają wykonania oryginalnych towarów.
 

EAD - (EXPORT ACCOMPANYING DOCUMENT)

Wywozowy Dokument Towarzyszący.

EAN

European Article Numbering

Europejski Kod Towarowy – unikalny numer produktu. Kod kreskowy z numerem jest możliwy do odczytania za pomocą skanera.

EAN GS1

– GS1 (dawniej EAN) – organizacja non-profit o globalnym zasięgu, powołana do zarządzania zbiorem otwartych standardów identyfikacyjnych i komunikacyjnych, tzw. „systemem GS1”; pod nazwą GS1 działa od 2005 roku, ale działalność prowadzi od lat 70 XX wieku

ECS – (EXPORT CONTROL SYSTEM)

System Kontroli Exportu. Jest to wspólnotowy system obsługujący elektronicznie zgłoszenie wywozowe. Zapewnia on automatyzację procedury wywozu oraz pełny jej monitoring. Umożliwia elektroniczne potwierdzenie wyprowadzenia towarów poza obszar celny Wspólnoty.

EDI

Electronic Data Interchange

Elektroniczna wymiana danych między systemami komputerowymi.

EORI

EORI Economic Operators Registration and Identification number

Każdy podmiot gospodarczy mający siedzibę na obszarze celnym Unii potrzebuje do celów celnych numeru EORI. EORI potrzebuje także osoba indywidualna w przypadku, gdy angażuje się w operacje, dla których należy podać numer EORI zgodnie z przepisami prawa celnego UE.
Na przykład:
składanie zgłoszenia celnego na obszarze celnym Unii;
złożenie deklaracji podsumowującej (ENS)
złożenie deklaracji podsumowującej wyjazd (EXS)
złożenie zgłoszenia do czasowego składowania na obszarze celnym Unii
pełnienie funkcji przewoźnika do celów transportu morskiego, wodnego śródlądowego lub lotniczego;
działa jako przewoźnik, który jest podłączony do systemu celnego i chce otrzymywać wszelkie powiadomienia przewidziane w przepisach prawa celnego dotyczące składania lub zmiany przywozowych deklaracji skróconych.

ETA

Estimated Time of Arrival

Szacowany czas przybycia towaru i ładunku

ETD

Estimated Time of Departure

Szacowany czas wyjazdu towarów i ładunku

EUR

Europaleta

europaleta (EUR) – Paleta drewniana o wymiarach 1200 x 800 mm; oznakowana literami EUR.

EUR-1 certificate

Świadectwo przewozowe EUR-1 – formularz stosowany w międzynarodowym ruchu towarowym, potrzebny do odprawy celnej towarów z UE.

EXPORT POŚREDNI

Potwierdzony przez urząd celny wyjścia wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty, jeżeli wywóz dokonywany jest przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub też w jego imieniu.

EXW

Ex Works

Termin używany w handlu międzynarodowym, który opisuje, kiedy sprzedawca udostępnia produkt w wyznaczonym miejscu, a kupujący produkt musi pokryć koszty transportu.

EZT

EZT – Elektroniczna taryfa celna

Elektroniczna taryfa celna to krajowa taryfa celna Niemiec. Pierwsze dziesięć cyfr kodu tej taryfy jest identycznych z kodem TARIC, a ich rozwinięcie stanowi cyfra jedenasta. Pełny numer elektronicznej taryfy celnej składa się tym samym z 11 cyfr, przy czym pierwsze 10 cyfr to kod jednolity w całej UE.

FAS

Free Alongside Ship

Dostarczenie ładunku wzdłuż burty statku.

FCA

Free Carrier

Dostarczenie ładunku wyznaczonemu przez kupującego przewoźnikowi.

FCL

Full Container Load

Ładunek całokontenerowy.

FEU -/FFU

Forty Equivalent Unit/ Forty Foot Unit

Jednostka ładunkowa odpowiadająca parametrom 40-stopowego kontenera.

FOB

Free On Board

Towar dostarczone na statek w porcie załadunku.

FSC

Fuel Surcharge

Dodatek paliwowy doliczany do ceny frachtu.

FTL

ładunek całopojazdowy

FTL – full track load – ładunek całopojazdowy

Fumigacja

fumigacja – Zwalczanie szkodników roślin mogących znajdować się w opakowaniach drewnianych, paletach przez użycie fumigantów, środków chemicznych np. bromku etylu.

GDP

Dobra praktyka dystrybucyjna (Good Distribution Practice)

Dobra praktyka dystrybucyjna (Good Distribution Practice) to zasady dotyczące właściwej dystrybucji produktów leczniczych. 

General cargo

drobnica

drobnica / general cargo – ładunki przewożone w pojedynczych sztukach

GLN

Global Location Number, globalny numer lokalizacyjny

– Global Location Number, globalny numer lokalizacyjny; identyfikator GS1 służący identyfikacji lokalizacji (zarówno podmiotu gospodarczego, jak i jego części, np. magazynu, zakładu produkcyjnego itp.).

GS1

Etykieta Logistyczna GS1

Służy do oznaczenia jednostki logistycznej w standardowy sposób wg zasad Systemu GS1 dla potrzeb wszystkich uczestników łańcucha dostaw. Etykieta logistyczna GS1 zawiera zakodowane w kodzie kreskowym (standardowo kod GS1-128) oraz czytelne wzrokowo dane opisujące zawartość każdej jednostki logistycznej. Etykieta logistyczna jednoznacznie identyfikuje każdą jednostkę poprzez indywidualny 18-znakowy numer SSCC. 2. Zbiór międzynarodowych standardów ułatwiających m.in. efektywne zarządzanie globalnymi łańcuchami dostaw, obejmującymi wszystkie branże, poprzez unikalną identyfikację jednostek handlowych, logistycznych, zasobów, lokalizacji i relacji usługowych, z wykorzystaniem ADC i EDI

GTIN

– Global Trade Item Number, globalny numer jednostki handlowej

– Global Trade Item Number, globalny numer jednostki handlowej; identyfikator GS1 służący identyfikacji jednostek handlowych, unikatowy w skali świata identyfikator produktu

HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Points / Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli -

HACCP / Hazard Analysis and Critical Control Points / Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli – system organizacyjny mający na celu wykluczenie skażenia lub zanieczyszczenia wyrobów spożywczych, gwarantujący bezpieczeństwo konsumenta. W logistyce HACCP ma gwarantować bezpieczeństwo magazynowania i dystrybucji wyrobów spożywczych

HAZMAT

Hazardous Material

Towary niebezpieczne, czyli takie, które mogą powodować zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska, np. łatwopalne, żrące, wybuchowe, itp.

HIBC

Health Industry Bar Code

Kod Kreskowy dla Przemysłu Medycznego.

HS Code

Kod HS - Harmonized System

Kod HS jest kodem celnym. służącym do identyfikacji produktu w celu określenia należności celno-skarbowych. Kod HS oznacza kod do sześciu cyfr zawarty w Zharmonizowanym Systemie Oznaczania i Kodowania Towarów, w skrócie Systemie Zharmonizowanym (HS – Harmonized System). Jest to najszerzej stosowana nomenklatura klasyfikacji produktów, obowiązująca w około 200 krajach, w tym w Chinach oraz na terenie Unii Europejskiej. System składa się z 21 sekcji oraz 99 działów. Jest opracowywany i utrzymywany przez Światową Organizację Celną (WCO), przechodząc aktualizację co 5-6 lat oraz coroczną weryfikację.

IATA

International Air Transport Association

Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych

Idle time

czas przestoju

czas przestoju / idle time – czas, w którym potencjał danego zasobu nie jest wykorzystywany ze względu na trudności techniczne i/lub organizacyjne, takie jak przerwy w produkcji czy brak materiałów

IMDG

Międzynarodowy Kod Morski Towarów Niebezpiecznych

IMDG / International Maritime Dangerous Goods / Międzynarodowy Kod Morski Towarów Niebezpiecznych – kodeks dotyczący klasyfikacji towarów niebezpiecznych, zgodnie z wymogami prawa międzynarodowego

Incoterms

Formuły handlowe

incoterms / międzynarodowe formuły handlowe – Zbiór międzynarodowych reguł, opracowanych przez ICC (International Chambre Commerce – Międzynarodową Izbę Handlu) dla interpretacji głównych warunków dostaw stosowanych w kontraktach w handlu zagranicznym. Formuły określają prawa oraz obowiązki sprzedającego i kupującego dotyczące:
-odpowiedzialności za pakowanie, transport, ubezpieczenie transportu, dokumentacji transportowo-celnej,
-opłat za wyżej wymienione,
-transfer ryzyka (w którym miejscu i w jakim momencie ryzyko przechodzi ze sprzedającego na kupującego)

Indos

endorsement

indos / endorsement – nadanie danej osobie prawa do odebrania towarów za pomocą podpisu odbiorcy na odwrotnej stronie konosamentu

Intrastat

Deklaracja

Intrastat – Deklaracja będąca źródłem danych o wymianie towarowej Polski z innymi państwami Unii Europejskiej. Obowiązek dokonywania zgłoszeń Intrastat jest nałożony na podmioty zdefiniowane w ustawie Prawo Celne, prowadzące wewnątrzwspólnotową wymianę towarową, której wartość przekracza wartości tzw. progów statystycznych.

IOD

Information on delivery

Status/informacje o dostawie.

ITU

intermodalne jednostki transportowe / Intermodal Transport Unit

intermodalne jednostki transportowe / Intermodal Transport Unit / ITU – kontenery, nadwozia wymienne i naczepy właściwe dla transportu kombinowanego

Kabotaż

kabotaż / cabotage – transport towarów między dwoma portami lub innymi miejscami znajdującymi si na terenie tego samego kraju

Karnet ATA

Międzynarodowy dokument celny, umożliwiający odprawę celną towarów

Dotyczy towarów, które są wywożone tymczasowo, np. w celach akwizycyjnych czy wystawienniczych. Umożliwia on podróżującym z takimi towarami ominięcie wszelkich opłat celnych i formalności na granicy.

karnet TIR

TIR Carnet

karnet TIR / TIR carnet – międzynarodowy celny dokument tranzytowy, wystawiany przez towarzystwo udzielające gwarancji, zatwierdzony przez władze celne, na podstawie którego przewozi się towary – w wiekszości wypadków zaplombowane przez władze celne – w pojazdach grogowych i kontenerach, zgodnie z wymaganiami konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego transportu towarów na podstawie karnetów TIR

Karnet TIR T1

T1

Towary przewożone pod wspólnotową procedurą tranzytu zewnętrznego. Towary pod kontrolą urzędu celnego pochodzące z krajów nie należących do Unii Europejskiej.

Karnet TIR T2

T2

Towary przewożone pod wspólnotową procedurą tranzytu wewnętrznego. Towary nie podlegające wolnemu obrotowi, pochodzące z krajów należących do Unii Europejskiej lub towary w wolnym obrocie wewnątrz Unii Europejskiej przewożone przez państwa trzecie (np. Szwajcarię).

Karta UIC 435

Karta UIC 435 (kodeks UIC 435) – zbiór norm i wytycznych dotyczących palet EUR, stworzony i opublikowany przez Międzynarodowy Związek Kolei (Union Internationale Des Chemins De Fer), który jest dysponentem znaku EUR. Istnieją wytyczne do produkcji palet (np. UIC 435-2 dotyczy „palety ładunkowej płaskiej czterodrogowej z drewna o wymiarach 800 mm x 1200 mm – EUR1”) jak dla ich napraw (UIC 435-4).

Kompletacja picking

Proces fizycznego kompletowania zamówienia w magazynie (zbierania produktów zgodnie ze specyfikacją i formowania z nich jednostki ładunkowej, najczęściej paletowej); picking jest realizowany na podstawie zamówienia odbiorcy, zgodnie z ustaloną specyfikacją

Lay days

czas postoju statku

czas postoju statku w porcie / lay days – liczba dni, które zgodnie z umową czarterową można przeznaczyć na załadunek i wyładunek towarów

LCL

Less than Container Load

Transport drobnicowy, polegający na załadunku jedynie części kontenera. Pozostała przestrzeń ładunkowa kontenera jest wykorzystywana przez innego klienta.

Lm/LDM

Loading meter

Metr ładunkowy – metr powierzchni ładunkowej w przekroju poprzecznym naczepy lub innego pojazdu służącego do przewozu towaru.Przy standardowej szerokości naczepy 2,4 metra, 1 Lm = 2,4 metra kwadratowego.

LTL

Less than Truck Load

Określenie używane w transporcie drogowym. Oznacza ładunek drobnicowy, który nie wypełnia całej pojemności naczepy.

Magazyn czasowego Składowania

temporary storage facility

Magazyn czasowego składowania to rodzaj magazynu znajdującego się pod dozorem celnym, umożliwiający przesunięcie odpraw, w przypadku braku możliwości dokonania skutecznego zgłoszenia celnego i dopełnienia zobowiązań. Towary z tego rodzaju magazynu wyprowadzić można jedynie w ilości zadeklarowanej na Przywozowej Deklaracji Skróconej. Korzystanie z magazynu czasowego składowania jest przede wszystkim wskazane w przypadku:
-konieczności uzupełnienia dokumentacji do zgłoszenia celnego,
-konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań towaru na przykład w Sanepidzie,
-konieczności załatwienia brakujących formalności przy zawieszonych należnościach celno-podatkowych.
Więcej informacji znajdziesz tutaj 

Miejsce uznane

place approved for customs clearance

Jest to miejsce wyznaczone na magazynie i zatwierdzone przez organ celny, może to być cały magazyn lub jego wydzielona część. Dzięki takiemu rozwiązaniu klient (właściciel, przechowawca lub przewoźnik) może dokonać zgłoszenia celnego w imporcie lub eksporcie w tak zwanej procedurze uproszczonej na tym miejscu. Skutkuje to brakiem konieczności przejazdu aut z ładunkiem na teren Agencji celnej lub urzędu celnego i mają możliwość dokonywania kontroli celnej na miejscu bez obowiazku podjazdów na Urząd Celny.
To co różni miejsce uznane od magazynu czasowego składowania to, to że składowanie w miejscu uznanym lub wyznaczonym nie może przekroczyć 3 dni lub 6 dni w przypadku upoważnionego odbiorcy (odbiorca, który uzyskuje pozwolenia na samodzielne kończenie procedur tranzytowych).

NVOCC

Non Vessel Operating Common Carrier

Operator transportu multimodalnego nieposiadający własnego statku.

OCP

Odpowiedzialność Cywilna Przewoźnika

OCP – Odpowiedzialność Cywilna Przewoźnika

OWS

Ogólne Warunki Spedycyjne.

Paletodzień /paletomiesiąc

jednostka naliczania czynszu na wynajem miejsc paletowych w magazynie wyposażonym w regały paletowe.

Piętrowalność stackability / stacking capacity

Zdolność paletowych jednostek ładunkowych do piętrzenia (ze względu na sposób uformowania, charakterystykę produktów)UIC 435

Piętrzenie / piętrowanie stacking

Umieszczanie jednostek ładunkowych jedna na drugiej w kilku poziomach tworząc stosy

POD

proof of delivery

Dowód dostawy / proof of delivery – pokwitowanie podpisane przez odbiorcę przy dostawie

POD

port wyładunku - Port Of Discharge

POD / Port Of Discharge – port wyładunku

POL

port załadunku - Port Of Loading

POL – Port Of Loading – port załadunku

Pooling

współdzielenie

pooling – współdzielenie przestrzeni ładunkowej w środkach transportu przez niezależne podmioty

Procedura Celna

Jedno z możliwych przeznaczeń celnych; rozróżnia się następujące procedury: dopuszczenie do obrotu tranzyt skład celny uszlachetnianie czynne przetwarzanie pod kontrolą celną odprawę czasową uszlachetnianie bierne wywóz.

Procedura Uproszczona

Ma na celu usprawnienie organizacji handlu zagranicznego, przede wszystkim od strony logistycznej, ale również finansowej. Umożliwia zastąpienie tradycyjnego zgłoszenia celnego elektronicznym powiadomieniem urzędu celnego o dostarczeniu towarów do miejsca, w którym wykonywane są czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej. Procedura uproszczona odnosi się do upraszczania czynności niezbędnych do objęcia towarów procedurą celną, nie dotyczy ona stosowania samej procedury i jej procesu. Skutkiem ułatwień związanych ze stosowaniem uproszczeń jest przede wszystkim możliwość szybkiego dysponowania towarem. Procedurę uproszczoną może stosować osoba, która nigdy nie naruszyła przepisów celnych, gwarantuje prawidłowe stosowanie procedury celnej oraz prowadzi dokładną księgowość która pozwoli organom celnym na jej dokładną i skuteczną kontrolę.

PUESC

Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)

PZ dokument

dokument przyjęcia zewnętrznego

Rampa magazynowa

Konstrukcja budowlana, umożliwiająca zrównanie poziomupodłogi budynku magazynowego lub nawierzchni budowli magazynowej z poziomem podłogi skrzyni ładunkowej środka transportu zewnętrznego w celu ułatwienia prac przeładunkowych. Podział ze względu na usytuowanie:
– rampa wyniesiona,
– rampa z zagłębioną nawierzchnią dojazdową,
– rampa zewnętrzna,
– rampa wewnętrzna.

Reach truck

wózek wysokiego składowania

Reefer

Port Of Discharge

Port wyładunku.

Ro-Ro

Port Of Loading

Port załadunku.

ROSA "Rules of Origin S”

Narzędzie ROSA

centrum kompletacyjne / cross-docking centre – centrum dystrybucji, w którym magazynuje się towary oraz dokonuje się przeładunku kompletacyjnego

Routing

wyznaczanie trasy / routing – określanie najbardziej efektywnej trasy

SAD

Dokument celny SAD

czyli jednolity dokument administracyjny obowiązuje wyłącznie w przypadku importu i exportu towarów z/d krajów trzecich, tj. nie należących do Unii Europejskiej.

SBTi

Project Cargo

Spedycja projektowa. Termin określa niestandardowe usługi transportu dedykowane towarom, które wymagają indywidualnego podejścia i planowania, np. towary ponadgabarytowe i ponadnormatywne.

SCM

Kontener chłodniczy

Kontener transportowy z regulowaną temperaturą.

SECA

Roll on / Roll off

Rodzaj transportu, w którym środek transportu, najczęściej samochód ciężarowy z naczepą, samodzielnie wjeżdża na statek, którym odbywa część podróży, a następnie ponownie zjeżdża na ląd.

Shipping note

nota wysyłkowa

Dokument przekazany przez nadawcę lub jego agenta przewoźnikowi, organizatorowi transportu multimodalnego zarządzającemu terminalem lub innym władzom przyjmującym ładunek, informujący o oferowanych do transportu ładunkach eksportowych i zawierający niezbędne pokwitowania oraz deklaracje odpowiedzialności.

Skład Celny

To każde miejsce uznane przez organy celne i podlegające ich kontroli, w którym towary mogą być składowane zgodnie z ustalonymi warunkami. Skład celny pozwala na składowanie towarów niewspólnotowych, które podczas składowania nie podlegają należnościom przywozowym ani środkom polityki handlowej. W składzie celnym możemy również przetrzymywać towary wspólnotowe pod warunkiem, że przepisy dają możliwość korzystania w związku z ich umieszczeniem w składzie celnym ze środków zwykle stosowanych przy wywozie tego rodzaju towarów.

SKU

Stock Keeping Unit, pozycja asortymentowa

– Stock Keeping Unit, produkt, wariant, artykuł (prawidłowo: pozycja asortymentowa) wyróżniona unikatowym numerem identyfikacyjnym, wg którego jest zamawiana i obsługiwana w łańcuchu dostaw; SKU najczęściej odnosi się do jednostkowych opakowań konsumenckich, ale może dotyczyć również opakowań zbiorczych (o ile mają odrębny numer identyfikacyjny). Liczba SKU w ofercie danej firmy bądź kategorii produktów jest miarą szerokości asortymentu.
 

SLA

Service Level Agreement

Umowa o gwarantowanym poziomie usług dotycząca terminów dostaw

SOC

Shipper`s owned container/ Nadawca ładunku/towaru

SOC oznacza „kontener należący do nadawcy”, jest własnością osoby fizycznej lub firmy i jest używany do wysyłania ładunków na duże odległości. kontenerem SOC (należącym do nadawcy) a kontenerem COC (należącym do przewoźnika)

SOx

Short sea

Transport morski ładunków w obrębie kontynentu

Spedycja

forwarding

spedycja / forwarding – organizacja przewozu ładunków oraz wykonywania wszelkich niezbędnych czynności z tym związanych

SQAS

Safety & Quality Assessment for Sustainability

SQAS (Safety & Quality Assessment for Sustainability) to system jednolitych ocen przeprowadzanych przez strony trzecie w celu oceny wydajności dostawców usług logistycznych i dystrybutorów chemikaliów.

SSC

Security SurCharge

Dodatkowy koszt w zależności od ryzyka związanego z bezpieczeństwem

Stripping

Stripping of container

Opróżnianie kontenera, rozformowywanie

Stuffing

Stuffing of container

Ładowanie kontenera, konteneryzacja

TARIC

TARIC Internetowa baza danych UE dotycząca taryf celnych

TARIC (the integrated Tariff of the European Union) – Internetowa baza danych UE dotycząca taryf celnych
zintegrowana taryfa celna Unii Europejskiej, jest wielojęzyczną bazą danych obejmującą wszystkie środki związane z unijnymi taryfami celnymi, przepisami handlowymi i rolnymi.

TEU

Twenty foot Equivalent Unit

Jednostka pojemności używana w branży transportowej najczęściej w odniesieniu do portów i statków. Odpowiada pojemności kontenera dwudziestostopowego.

THC

Terminal Handling Charge

Koszty terminala i przeładunku

TIR

TIR / Transport International Routier – zbiór reguł wynikający z konwencji celnej, służący ułatwieniu międzynarodowego, europejskiego towarowego transportu drogowego poprzez zastosowanie karnetów TIR

Tonokilometr

Masa ładunku przewożonego na odległość. 10 ton przewożonych ładunków na 2 km równa się 20 ton na kilometr.

Transit harbour

Port tranzytowy. Port, przez który przepływa ładunek.

Transport

transport – zespół czynności związanych z przemieszczaniem osób i dóbr materialnych przy uzyciu odpowiednich środków

Transport intermodalny

transport intermodalny / intermodal transport – przewóz towarów w jednej (tej samej) jednostce ładunkowej lub pojeździe drogowym, przy użyciu kolejno dwóch lub więcej gałęzi transportu bez przeładunku samych towarów, w zmieniających się gałęziach transportu

Transport kombinowany

transport kombinowany / combined transport – realizacja transportu przy wykorzystaniu głównie transportu morskiego, lotniczego lub kolejowego oraz wykorzystaniu transportu drogowego w początkowej i/lub końcowej fazie

Transport multimodalny

transport multimodalny / multimodal transportation – przewóz ładunków przez minimum dwie gałęzie transportu

ULD

Unit Load Device

Kontener specjalnie przystosowany do frachtu lotniczego i lotniczego.

Unit load

jednosta ładunkowa

unit load – jednostka ładunkowa, urządzenie transportowe

Unstuffing

rozformowywanie kontenera

unstuffing – opróżnienie lub wyładowanie kontenera

VAL

Valuable Cargo

Przesyłki o wysokiej wartości.

VAS

Value Added Services

Value Added Services w logistyce to wielowymiarowy pakiet usług wartości dodanej, który współtowarzyszy głównym (podstawowym) procesom logistycznym. Odpowiednie zaprojektowanie procesu obsługi zamówień oraz wykorzystanie efektu skali.

Waga płatna

Waga frachtu

Waga przeliczona na podstawie objętości

Wet bulk cargo

Płynny ładunek masowy wysyłany bez pakowania, np. olej.

WMS

Warehouse management system

To oprogramowanie przeznaczone do wspierania i optymalizacji funkcjonalności magazynu oraz zarządzania centrum dystrybucyjnym.

WZ dokument

Dokument wydania zewnętrznego, potwierdzający fizyczne przemieszczenie towaru od nadawcy; dokumentowi WZ odpowiada dokument PZ – przyjęcia zewnętrznego, wystawiany w magazynie odbiorcy