Kontakt Zapytanie ofertowe
Zwiększona ilość kontroli celno-skarbowych

Zwiększona ilość kontroli celno-skarbowych

Przedsiębiorcy informują o częstszych kontrolach skarbowych w ostatnim czasie. Wzmożona ich ilość wynika między innymi z automatyzacji kontroli, a tym samym poprawy funkcjonowania analizy ryzyka i przepływów komunikacji pomiędzy różnymi komórkami organizacyjnymi organów skarbowych

Kontrola celno-skarbowa jest istotnym elementem systemu podatkowego i celno-skarbowego. Przeprowadza ją Służba Celno-Skarbowa na podstawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, a jej zadaniem jest monitorowanie przestrzegania przepisów prawa podatkowego i celnego.

Oto kilka kluczowych informacji na ten temat:

Zakres kontroli:

  • Kontrola celno-skarbowa obejmuje przede wszystkim przestrzeganie przepisów prawa podatkowego.
  • Może również dotyczyć innych obszarów, takich jak przestrzeganie prawa dewizowego, celnego, ograniczenia towarów oraz przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Rodzaje kontroli:

  • Kontrola podatkowa: Prowadzona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej.
  • Kontrola celno-skarbowa: Wykonywana na podstawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Obszary kontroli:

Kontrola celno-skarbowa może dotyczyć m.in.:

  • Przywozu i wywozu towarów.
  • Prawidłowości wypłaty refundacji wywozowych.
  • Przestrzegania przepisów z zakresu ochrony zdrowia zwierząt i jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Współpraca z agencją celną może pomóc przedsiębiorcom w sprawnej realizacji procesów eksportu lub importu oraz uniknięciu potencjalnych konfliktów z organami celno-skarbowymi.

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami ASL Customs: agencja@asl.pl